Join our team, Working at Kidyers
We’re always interested in meeting smart people who love what they do. Immediately-required roles will be listed here and We are always on the lookout for inspired and driven new members to join us and add their creativity, Technology ,Data​
Send us your resume and portfolio at
hr@kidyers.com

Account Executive

Responsibilities
 • วางแผนงานและดำเนินการนัดหมายเข้าพบลูกค้า
 • สื่อสารและสรุปได้อย่างเข้าใจและชัดเจนแนะนำเสนอขายผลิตภัณฑ์/บริการ/โครงการ/กิจกรรมของบริษัท
 • ประสานงานกับลูกค้าและทีมงานในองค์กร เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
 • ทำ Presentation สรุปงาน และรายงานการประชุมต่างๆ ให้ลูกค้า
 • เข้าใจการทำงานของ Agency และเรื่อง Communication
 • ดูแลรักษาฐานลูกค้าเดิม และหาลูกค้าใหม่
 • มีทักษะการบริการจัดการโครงการและงบประมาณค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
 • ทำงานเป็นทีม ติดตาม ควบคุมคุณภาพของงาน และส่งมอบงานตรงเวลา
 • มีไหวพริบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
Qualification
 • มีประสบการณ์ 2-3 ปี มีทักษะการสื่อสารที่ดีและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • จบการศึกษาด้าน การตลาด หรือการบริหารจัดการ
 • หลงใหลในการขายและคุยกับลูกค้า เรียนรู้เข้าใจเรื่องพฤติกรรม การใช้ Data ในการวางแผนและตัดสินใจ

Project Coordinator

Responsibilities
 • ติดต่อประสานงานโครงการและค้นหาโอกาสใหม่ให้กับทีม
 • นำเสนอ Presentation เตรียมเอกสาร และนำเสนอทีมและลูกค้าได้
 • รับผิดชอบในการดำเนินโครงการแต่ละขั้นตอน ให้เหมาะสมกับทรัพยากรของทีมและระยะเวลาที่กำหนด
 • วางแผนงานประเมินความเป็นไปได้ และวิเคราะห์ทางเลือก ประเมินความสี่ยงของงาน มีความรอบคอบ ทำงานเป็นระบบ
 • รับผิดชอบทำเอกสารงานต่างๆ ภายในโครงการได้ดี ทั้งภายในทีม และ Outsource หรือลูกค้า
 • สร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีให้กับทีม มีความละเอียด รอบคอบ สามารถทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้ ทำงานเป็นระบบ
 • เข้าใจในผลลัพธ์ของโครงการ และสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
Qualification
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กล้าแสดงออก และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เสมอ
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint etc.) ได้เป็นอย่างดี

Digital Marketing

Responsibilities
 • สามารถวางแผนการประชาสัมพันธ์และปรับกลยุทธ์ในการซื้อสื่อออนไลน์ให้สอดคล้องกับแคมเปญได้
 • สามารถวางแผนเลือกใช้สื่อประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับ Platform และงบประมาณได้
 • สามารถวิเคราะห์ เชิงสถิติ ตัวเลข และทำ Performance Report ได้
 • รู้จักและเข้าใจ Tools ในแต่ละ Platform
 • เข้าใจการวิเคราะห์แบบ Insight (Customer Behavior, Customer Journey)
 • วางแผนการทำงานโปรเจกต์ได้ และมีประสบการณ์เคยซื้อสื่อมาก่อน
 • มีความสามารถในการทำ Presentation และนำเสนองานกับลูกค้าได้
 • พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ชอบความท้าทาย และสามารถทำงานเป็นทีมได้

Qualification
 • มีประสบการณ์ 2-3 ปี ในการสายงาน Online Marketing
 • เรียนจบสาย Marketing , บริหาร , บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

Creative

Responsibilities
 • สามารถรับโจทย์และตีโจทย์ความสร้างสรรค์ให้ล้อไปกับกลยุทธและตรงความต้องการของลูกค้าได้
 • คิดสร้างสรรค์และนำเสนอแนวคิดของแคมเปญให้น่าสนใจและชัดเจน
 • สามารถทำ Presentation ขายงานและเล่าเรื่องนำเสนอให้เห็นภาพกับลูกค้าได้
 • มีความสามารถในการหาข้อมูล ใช้ Data ในการคิดงาน Creative
 • มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ทำงานเป็นทีม และยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นได้
 • ติดตามอัปเดตเทรนด์ต่างๆ เพื่อให้ทันสถานการณ์อยู่เสมอ มีไอเดียใหม่ๆ ไม่ยึดติดกับชิ้นงานเดิม
 • เข้าใจเรื่อง Communication ทั้งด้าน Digital Marketing และ Social Media Platform
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ในเวลาที่กำหนด

Qualification
 • จบการศึกษาปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานสาย Creative มา 3-5 ปีขึ้นไป
 • หลงใหลที่จะช่วยลูกค้าแก้ปัญหาด้วยความสร้างสรรค์และใช้ Data ทำงาน

Content Creator

Responsibilities
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถวางแผน Topic Content ได้
 • สามารถสื่อสารได้ตรงประเด็นและเข้าใจง่าย
 • มีทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารให้มีความถูกต้องและเหมาะสมในแต่ละช่องทาง
 • สามารถออกแบบสื่อเพื่อส่งเสริมการขาย
 • สร้าง Content ให้น่าสนใจ ในรูปแบบ Viral Marketing ได้เป็นอย่างดี
 • เข้าใจ Digital Marketing, Social Media Platform, Technology
 • ชื่นชอบในการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านตัวอักษร
 • สามารถเขียนได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นด้านโฆษณา สคริปต์วิดีโอ บทความ ธุรกิจ และอื่น ๆ

Qualification
 • มีประสบการณ์การทำงาน 1-2 ปีขึ้นไป หรือนักศึกษาจบใหม่ที่สามารถทำงานจริงกับลูกค้าได้
 • จบการศึกษาปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ , ภาษาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

Motion Graphic Designer

Responsibilities
 • ชอบงานออกแบบ ภาพเคลื่อนไหว และความสวยงามมีพื้นฐานความรู้ในการคิดงานสร้างสรรค์
 • มีความชำนาญในการใช้ Adobe After Effect, Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, หรือ Cinema 4D
 • ใส่ใจรายละเอียดในการทำงาน ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ ตั้งใจ
 • สามารถทำงานภายในแรงกดดัน และพร้อมกันหลายๆ โปรเจคได้
 • ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เสมอ ทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ ทำงานเป็นระบบ
 • รับฟังความคิดเห็น กล้าแสดงออก หรือสามารถรับและตีโจทย์จากลูกค้าได้
 • สามารถจบงานทั้ง Process ของตนเองได้

Qualification
 • จบการศึกษาปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงาน 1-2 ปีขึ้นไป หรือนักศึกษาจบใหม่ที่สามารถทำงานจริงกับลูกค้าได้
Data Driven Creative
Agency
Our Services
Contact us
Hello@Kidyers
02 261 4089
689 Bhiraj Tower 18 Floor Room No, 1806
Sukhumvit Rd, Khlong Tan Nuea, Watthana,
Bangkok 10110
Kidyers All right Reserved.